Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring NESTcoat BV en websites disclaimer 
(versie vanaf oktober 2021)

NESTcoat BV tevens handelend met de handelsnamen NESTcoat Prepare BV en NESTcoat Repair BV) is de aanbieder van de websites www.nestcoat.nl, www.nestcoat.com, www.nestcoat.eu en www.nestcoat.de en onderhoudt de websites en de door haar beheerde sociale media kanalen op Facebook, LinkedIn en Instagram. Alle digitale informatiebronnen zijn onder verantwoordelijkheid van NESTcoat BV (verder ook: NESTcoat), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66524431, NESTcoat Prepare BV (KvK: 66525063) en NESTcoat Repair BV (KvK: 66525098) gemaakt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze NESTcoat op de websites, social media kanalen, en ook offline persoonsgegevens verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. 

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door NESTcoat. NESTcoat verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.  
NESTcoat biedt via haar websites veel informatie aan omtrent inspectie, onderhoud, herstel, restyling, renovatie, oppervlaktebehandelingen, coatings welke allen betrekking hebben op de behandeling en conservering van metalen, inclusief in het algemeen de methoden en technieken welke zij gebruikt bij haar werkzaamheden, e.e.a. zowel voor zakelijke afnemers als particulieren. 

EERSTE CONTACT

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u offline of online contact met ons opneemt. Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via NESTcoat bewaren wij uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont en voorkeurstaal) om een vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd berichten te sturen, indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. 

Dat zijn de hoofddoeleinden van de gegevensverzameling in het eerste contact. Indien het eerste contact geen vervolg heeft waarbij u diensten en/of producten afneemt van NESTcoat worden uw persoonsgegevens na 12 maanden verwijderd uit onze systemen. 

VERVOLGCONTACT/OPDRACHT

Indien een eerste contact tot gevolg heeft dat NESTcoat een opdracht krijgt om diensten te verlenen, kan u om additionele persoonsgegevens worden gevraagd, afhankelijk van de inhoud van de dienstverlening. NESTcoat verwerkt deze persoonsgegevens slechts in het kader van deze dienstverlening en zal deze gegevens nimmer delen met derden, tenzij deze de dienstverlening dienen. In elk geval wordt bij het eventuele delen een geheimhoudingsplicht opgelegd aan elke derde die inzicht zou moeten hebben in persoonsgegevens ten behoeve van een goede dienstverlening door NESTcoat.

GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING 

Alle door u verstrekte persoonsgegevens (eerste contact, vervolgcontact/opdracht) worden alleen verwerkt met uw toestemming of om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst van dienstverlening. In het kader van de opdrachtverstrekking zal expliciet toestemming worden gevraagd aan u voor verwerking van eventueel andere persoonsgegevens, ook in combinatie met andere bronnen dan u.

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS

Alle door u verstrekte persoonsgegevens (eerste contact, vervolgcontact/opdracht) worden alleen verwerkt binnen NESTcoat door personeelsleden die geheimhouding zijn overeengekomen, alvorens men binnen NESTcoat persoonsgegevens mag verwerken.

De geheimhouding wordt opgelegd aan alle derden buiten NESTcoat die inzicht dienen te hebben in persoonsgegevens ten behoeve van een goede dienstverlening door NESTcoat.

NESTcoat is hiermee een verwerkersverantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die NESTcoat over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. NESTcoat is gebonden aan, en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd. 

PERSOONSGEGEVENS

1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 1. Rechtstreeks van u. 
  Naar aanleiding van een eerste contact of een vervolgcontact/opdracht verzoeken wij u persoonsgegevens te verstrekken. U kunt deze ook verstrekken indien u een reactie via de websites plaatst, dan wel het informatieformulier of offerteformulier invult en ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met NESTcoat, bijvoorbeeld via onze sociale media Facebook, LinkedIn, Instagram.

 2. Door uw gebruik van onze websites en social media kanalen Facebook, LinkedIn en Instagram. 
  U kunt onze websites bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen. Op onze social media kanalen kunt u ook persoonsgegevens achterlaten. Die worden door ons exact hetzelfde behandeld als via de websites of offline verstrekte persoonsgegevens. 

LET WEL: Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde statistische gegevens over deze post verstrekken, welke wij gebruiken om onze social media kanalen te verbeteren. 

 1. Van derden. 
  In het kader van een vervolgcontact/opdracht zullen we in onze dienstverlening bronnen (bijvoorbeeld het Kadaster of de Kamer van Koophandel) raadplegen om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. In dat kader kunnen we additionele persoonsgegevens van u ontvangen, welke wij uitsluitend in het kader van de dienstverlening zullen verwerken. 

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) n.a.v. een eerste contact. 

In het kader van een opdracht bewaren wij – afhankelijk van de inhoud van de dienstverlening - de persoonsgegevens indien er vervolgcontact c.q. een opdracht tot dienstverlening wordt verstrekt. U wordt daar bij opdrachtverlening separaat om gevraagd. Hierbij kunt u te allen tijde weigeren bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. 

Meer concreet bewaren we:

 1. Uw contact- en accountgegevens. 
  Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal).

 2. Uw betalings- en factuurgegevens. 
  Ten behoeve van het afhandelen van een opdracht bewaren wij eventueel de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens.

 3. Door u online geplaatste gegevens. 
  Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze websites of op een extern social media kanaal hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of posts). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). 

U begrijpt dat wij uw publiekelijk online geplaatste gegevens op social media mogen gebruiken en opnieuw publiceren (reposten). Bij gebruik van de website www.nestcoat.nl kan NESTcoat echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik door de derden van uw persoonsgegevens indien u interacteert met deze social media kanalen of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

3. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 

 1. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
  Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen te beantwoorden dan wel verzoeken om medewerking indien u ons een opdracht heeft gegeven. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen en uw bestelde product of dienst te leveren.
 2. Om u berichten te sturen in verband met de (voorgenomen) dienstverlening. 
  Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de (voorgenomen) opdracht of u berichten sturen over het uitvoeren van de tussen ons gesloten overeenkomst. Wij kunnen u bijvoorbeeld een herinnering sturen indien u onze dienstverlening wilde afnemen, maar nog niet daadwerkelijk een opdracht heeft gegeven.

 3. Om trends en interesses te signaleren. 
  Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

 4. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten, websites en social media kanalen. 
  Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, eventuele reclame, producten en content op websites of social media, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en producten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

 5. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van ons.
  Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de websites mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

4. U heeft bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken

Wanneer u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen, schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres privacy@nestcoat.nl.

U kunt zich ook op de volgende manieren afmelden: 

 1. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van berichten. 
  Om e-mails of nieuwsbrieven niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen e-mail of mail aan privacy@nestcoat.nl. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van berichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over de door u opgedragen dienstverlening.

 2. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
  Ook kunt u ons verzoeken, via privacy@nestcoat.nl, de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. Indien wij met u een opdrachtrelatie hebben, welke nog niet tot een einde is gekomen en waarbij wij bijv. nog service dienen te verlenen, dan wel facturen moeten sturen, is het niet mogelijk uw persoonsgegevens aan te passen of volledig te verwijderen.

5. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

 1. Binnen NESTcoat
  Wij kunnen al uw gegevens binnen NESTcoat delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze verklaring genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

 2. Derden 
  Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier behulpzaam zijn bij de dienstverlening welke u bent overeengekomen met NESTcoat. Het is derden verboden de verstrekte persoonsgegevens voor een ander doel te gebruiken, dan de dienstverlening welke is overeengekomen met u en waarvoor NESTcoat de persoonsgegevens zal verstrekken aan die derde. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacyverklaring beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Deze verplichtingen worden expliciet opgelegd aan derden die in het kader van de dienstverlening van NESTcoat worden ingeschakeld.
 3. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 
  Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere strafbare feiten.  

6. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze websites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@nestcoat.nl

Indien u vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op via privacy@nestcoat.nl.   
Om de door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact op via privacy@nestcoat.nl

LET OP: Indien u uw toestemming intrekt indien u ons een opdracht hebt verstrekt, kan de verwijdering van persoonsgegevens pas plaatsvinden na uitvoering van de opdracht. Indien wij met u een opdrachtrelatie hebben, welke nog niet tot een einde is gekomen en waarbij wij bijv. nog service dienen te verlenen, dan wel facturen moeten sturen, is het niet mogelijk uw persoonsgegevens aan te passen of volledig te verwijderen.

Alle verzoeken om informatie aan privacy@nestcoat.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

7. Cookie beleid NESTcoat

Via onze websites worden slechts functionele cookies geplaatst. Er worden via de websites geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst. 

Indien u via onze websites op een andere site komt of gebruikmaakt van één van onze social media kanalen (Facebook, LinkedIn, Instagram) welke niet onder de verantwoordelijkheid van de NESTcoat wordt gehost kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van NESTcoat geplaatst. Controleer het toepasselijke cookiebeleid van de betreffende websites of social.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze websites kunnen worden uitgelezen. 

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw computer zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de websites van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de websites echter niet. 

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze websites bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

 

DISCLAIMER www.nestcoat.nl

De websites www.nestcoat.nl, www.nestcoat.com, www.nestcoat.eu en www.nestcoat.de zijn eigendom van NESTcoat BV (verder ook: NESTcoat) en ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de NESTcoat. Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd. 

De informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze websites en de vormgeving van deze websites (‘de gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van NESTcoat. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Informatie op de site

NESTcoat besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. NESTcoat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door NESTcoat. Tevens aanvaardt NESTcoat geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens NESTcoat via de websites en de social media kanalen. 

NESTcoat aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op www.nestcoat.nl is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. NESTcoat garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voor het (her)gebruik van informatie van www.nestcoat.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Verwijs altijd naar de authentieke bron;
 • Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.

Op de websites van NESTcoat staat ook inhoud van/of gemaakt door derden. NESTcoat heeft hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Informatie
NESTcoat is verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van de websites. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen uw reactie op prijs via info@nestcoat.nl. 

NESTcoat behoudt het recht om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren. Informatie en berichten die door gebruikers van de websites en via derden websites naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van NESTcoat.

Websites van derden
Sommige (hyper)links op onze websites of social media kanalen kunnen de bezoeker doorsturen naar websites van derden. Dit kunnen websites zijn die buiten het beheer van NESTcoat zijn gemaakt en worden onderhouden. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat u de door NESTcoat onderhouden digitale informatiekanalen. NESTcoat is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar enige pagina op deze websites is de voorafgaande toestemming van NESTcoat nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van NESTcoat slecht verdraagt met de naam en reputatie van NESTcoat, haar diensten en producten of de inhoud van haar websites.

De woord- en beeldmerken op alle websites en social media kanalen zijn van NESTcoat en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van NESTcoat of de desbetreffende licentiegever.

Nieuwsbrief Nieuwsbrief